Learn Filipino – Audio

Listen to basic words and sentences in Filipino language

English-Filipino

I Ako
He Siya
She Siya
You Ikaw
Come Darating
Came Dumating
Will come Ay darating
Open Bukas
Opened Binuksan
Will open Bubuksan
Sit Upo
Walk Lumakad
Eat Kumain
Drink Uminom
Win Manalo
Go Pumunta
Run Tumakbo
I will go Pupunta ako
He goes Siya ay pumunta
He is eating an apple Siya ay kumakain ng mansanas
He ate an apple Siya ay kumain ng mansanas
I saw the film last week Napanuod ko ang pelikula noong nakaraang linggo
She came by bus yesterday Dumating syang sakay ng bus kahapon
They went to the church Pumunta sila sa simbahan.
He slept the whole night Natulog sya buong gabi
He wrote well in the examination Nasagot nyang mabuti and pagsusulit.
He has eaten Siya ay kumain.
He is gone Wala na siya.
He had come Siya ay dumating
He will eat Siya ay kakain
He will go Siya ay pupunta
He will come Siya ay darating
What is your name? Ano and pangalan mo?
What Ano
Is Ay
Your Ang iyong
Name Pangalan
What did you do? Ano ang ginawa mo?
What should I do? Ano ang dapat kong gawin?
What can I do? Ano ang maaari kong gawin?
What are the questions? Ano ang mga katanungan?
What were the questions? Ano ang mga katanungan?
What is the last question? Ano ang huling katanungan?
What is written in the letter? Ano ang nakasulat sa sulat?
What you had been told? Ano and sinabi sa’yo?
What will be the answer? Ano ang magiging sagot?
Why did you come? Bakit ka dumating?
Why did you sleep? Bakit ka natulog?
Why did you tell him to go? Bakit mo siya pinaalis?
Why did he bring the bag? Bakit niya dinala ang bag?
Why did she pay the money? Bakit siya nagbabayad ng pera?
Why did they sit there? Bakit sila umupo doon?
Why do you drive the car? Bakit mo menamaneho ang sasakyan?
Why did they come late for the meeting? Bakit sila nahuli sa pagpupulong?
How did you come? Paano ka dumating?
How did you sleep? Paano ka natulog?
How did you drive the car ? Paano ka nagmaneho ng sasakyan?
How did you write? Paano ka nagsulat?
How many apples are there in my hand? Ilang mansanas ang mayroon ako sa aking kamay?
How many did you take? Ilan mo kinuha?
How much did he pay you? Magkano ang binayad niya sa’yo?
How much distance to go? Gaano kalayo ang pupuntahan?
How was the journey yesterday? Kumusta ang biyahe kahapon?
Which way did you come? Saan kayo dumaan?
Which is your favourite colour? Ano ang iyong paboritong kulay?
In which room did you sleep? Saa’ng kuwarto ka natulog?
Which story did you tell? Ano’ng kwento ang sinabi mo?
Which is the sweetest fruit? Ano’ng prutas and pinakamtamis?
Which is the best newspaper in Filipino? Ano ang pinakamagaling na bapahayagan sa Filipino?
Where are you coming from? Saan ka manggaling?
Where did you sleep? Saan ka natulog?
Where is the manager’s cabin? Saan ang cabin ng manager?
Where should I go? Saan ako dapat pumunta?
Is it a book? Ito ba ay isang aklat?
Yes, it is a book Oo, ito ay isang aklat
Is it the answer? Ito ba ang kasagutan?
Yes, it is the answer Oo, ito ay ang kasagutan
Will you come with me? Sasama ka ba sa akin?
I shall come with you. Sasama ako sa’yo.
Will you give me your pen? Puwede mo ba akong bigyan ng pangsulat mo?
Yes, of course. Oo, siyempre.
Do you love me ? Mahal mo ba ako?
Yes, I love you. Oo, mahal kita.
Can you lift the box? Pwede mo bang buhatin ang kahon?
Can you write the exam? Pwede ka bang kumuha ng pagsusulit?
Did you have your lunch? May panghalian ka ba?
How are you? Kumusta ka?
I am fine (Good) Ako’y mabuti.
Thank you Salamat
You are welcome Walang anuman